Aankoop voorwaarden

01 Algemeen

1.1
Deze algemene gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing wanneer u als consument (“Klant”) een bestelling plaatst op www.darps.nl en verwante webpagina‘s (“de Website”). Er wordt een overeenkomst gesloten tussen de Klant en Darps. Alle contactgegevens, evenals aanvullende informatie over Darps, staan op de Website. De Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing als u een consument bent en als u een bestelling plaatst op de Website.

1.2
Darps behoudt zich het recht voor om in bepaalde gevallen uw bestelling te weigeren of wijzigen (bijvoorbeeld wanneer de Klant onjuiste persoonsgegevens verstrekt en/of betalingsproblemen heeft).

1.3
Darps kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schrijffouten, publicatie van onjuiste afbeeldingen of het uitverkocht zijn van producten op de Website, bijvoorbeeld fouten in de productbeschrijving of de technische specificatie, onjuiste prijzen en prijsaanpassingen (zoals prijswijzigingen door leveranciers of veroorzaakt door valutaschommelingen) of onjuiste informatie met betrekking tot het op voorraad zijn van een product.  Darps heeft het recht om een dergelijke fout te herstellen en om de informatie op elk gewenst moment te wijzigen of te actualiseren. In het geval dat de Klant een artikel heeft besteld waarvoor een onjuiste prijs stond aangegeven, zal Darps de Klant uiteraard informeren en afwachten of de Klant de prijswijziging accepteert, voordat Darps de bestelling verder afhandelt. Alle afbeeldingen op de Website dienen uitsluitend ter illustratie. Er is geen garantie dat dergelijke illustraties een exacte weergave zijn van het product. Darps is niet aansprakelijk voor informatie op de Website die afkomstig is van een derde partij.

1.4
De Website en alle inhoud van de Website is eigendom van Darps of haar licentiegevers. De informatie wordt beschermd door intellectuele-eigendomsrechten en handelswetgevingen. Dit houdt in dat het niet is toegestaan om merken, handelsnamen, productnamen, afbeeldingen en grafische voorstellingen, ontwerp, lay-out alsook informatie met betrekking tot producten, diensten en overige inhoud, te kopiëren of te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Darps.

02 Overeenkomsten en Bestellingen

2.1
De Klant kan alleen een aankoop doen via de Website als hij/zij de Voorwaarden accepteert. Door de Voorwaarden te accepteren, gaat u ermee akkoord om te voldoen aan de Voorwaarden in hun geheel en bevestigt de Klant dat hij/zij kennis heeft genomen van de informatie omtrent persoonsgegevens en dat hij/zij instemt met het gebruik van persoonsgegevens en cookies overeenkomstig het privacybeleid van Darps, zoals op de Website beschreven.

2.2
Er is pas sprake van een koopovereenkomst wanneer Darps de bestelling van de Klant heeft bevestigd en wanneer de Klant een bevestiging van Darps heeft ontvangen per e-mail. Darps raadt de Klant aan de bevestiging te bewaren voor het geval de Klant contact wil opnemen met de klantenservice van Darps. U kunt uw bestelling herroepen totdat deze is bevestigd door Darps. Bij herroeping van de bestelling zal Darps eventuele betalingen die de Klant of zijn/haar betaal- of creditcardmaatschappij al heeft gedaan met betrekking tot de bestelling, terugbetalen.

03 Klantengegevens

3.1
Wanneer de Klant een account aanmaakt en/of een bestelling plaatst, wordt hij/zij gevraagd om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken.  De Klant bevestigt dat de informatie die hij/zij opgeeft correct en volledig is en is verantwoordelijk voor onjuist opgegeven informatie. In het privacybeleid van Darps staat beschreven hoe Darps omgaat met persoonsgegevens van de Klant.

3.2
De Klant verbindt zich ertoe dat niemand anders gebruik maakt van zijn/haar inloggegevens. De Klant mag zijn inloggegevens niet bekendmaken aan een onbevoegde en moet ervoor zorgen dat hij/zij informatie betreffende zijn gebruikersnaam en wachtwoord op een zodanige manier bewaart dat onbevoegden geen toegang hebben tot die informatie.  In het geval dat de Klant vermoedt dat een onbevoegde toegang heeft tot zijn/haar wachtwoord, moet hij/zij Darps daar per direct over informeren. Wanneer dergelijke informatie niet wordt gemeld, blijft de Klant verantwoordelijk voor alle aankopen die onder zijn/haar inloggegevens worden gedaan.

3.3
Wanneer Darps vermoedt dat de Klant zijn/haar gebruikersaccount en/of inloggegevens misbruikt, zich op enige andere manier de Voorwaarden overtreedt, heeft Darps het recht om de Klant te blokkeren.  Darps heeft ook het recht om de Klant nieuwe inloggegevens toe te wijzen.

04 Prijzen, kosten en betaling

4.1
Voor bestellingen op de Website gelden de prijzen zoals op de Website vermeld. Prijzen worden vermeld in euro en zijn inclusief btw. Prijzen zijn exclusief betaal- en verzendkosten, die worden afzonderlijk vermeld.

4.2
Op de Website staat beschreven op welke manier de Klant kan betalen. Nadere informatie betreffende de betaalmogelijkheden kan op de Website worden gevonden. Darps heeft het recht om vooraf voor de bestelling te worden betaald, tenzij de Klant voor betaling per factuur of een soortgelijke betalingsmethode heeft geselecteerd en Darps deze optie heeft geaccepteerd. Bij betaling per factuur en bij betaling in termijnen kan Darps of haar partner onderzoek doen naar het kredietverleden van de Klant. Als dit het geval is, wordt de Klant daarover geïnformeerd. Darps behoudt zich het recht voor om niet altijd alle verschillende betaalmethodes aan te bieden. Darps heeft ook het recht om de betaalmethode die de Klant ten tijde van de aankoop selecteerde, te wijzigen indien die methode om welke reden dan ook, niet werkt.  Mogelijke restricties met betrekking tot betalingsopties staan op de Website vermeld.

05 Promoties en aanbiedingen

Darps kan op de Website af en toe promoties aanbieden met gunstiger voorwaarden omtrent de betaling of de herroepingstermijn. Deze gunstiger voorwaarden gelden voor de duur van de promotieaanbieding en uitsluitend voor die producten die Darps in de promotiecampagne vermeld. Darps behoudt zich het recht voor dergelijke promoties op ieder gewenst moment te herroepen. Bij beëindiging of herroeping van een promotiecampagne, gelden deze Voorwaarden zonder wijzigingen. Aanbiedingen van specifieke artikelen op de Website zijn geldig voor een bepaalde periode en zolang de voorraad strekt.

06 Levering en bezorging

6.1
Goederen die op voorraad zijn, worden normaal gesproken geleverd binnen het aantal dagen vermeld op de Website. Tenzij uitdrukkelijk anderszins overeengekomen (bijvoorbeeld in verband met het bestellen van producten die niet op voorraad zijn), vindt levering plaats uiterlijk 30 werkdagen nadat Darps de bestelling schriftelijk heeft bevestigd. Meer informatie over Darps’ levering van goederen en de leveringsvoorwaarden zijn op de Website te vinden.

6.2
De verwachte levertijd van het product staat vermeld in de orderbevestiging, bij de kassa en/of op de betreffende productpagina op de Website. In het geval er niet uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen en de levering meer dan 30 werkdagen duurt en dit niet te wijten is aan de Klant, heeft de Klant het recht de aankoop te annuleren.

6.3
Als een pakket dient te worden afgehaald, moet de Klant dit doen binnen de tijd vermeld in het afhaalbericht.  Pakketten moeten doorgaans persoonlijk en op vertoon van een geldig legitimatiebewijs worden afgehaald. De Klant ontvangt altijd een afhaalbericht waarin staat vermeld waar en wanneer een pakket kan worden afgehaald. Berichtgeving kan geschieden via e-mail, post en in het geval dat de Klant zijn/haar mobiele telefoonnummer heeft opgegeven, ook via een telefoongesprek of sms-bericht. In het geval dat de Klant het pakket niet afhaalt, heeft Darps het recht om 6,90 euro kosten in rekening te brengen.

07 Herroepingsrecht

7.1
Op alle aankopen via de Website is een herroepingsrecht van 14 dagen van toepassing. Dit betekent dat de Klant het recht heeft zijn/haar aankoop te herroepen door dit, uiterlijk 14 dagen nadat de Klant of iemand die hem/haar vertegenwoordigde het product heeft ontvangen, aan Darps mee te delen (herroepingstermijn).

7.2
In het geval dat de Klant de aankoop wil annuleren moet hij/zij, voor het verstrijken van de herroepingstermijn, een duidelijk bericht, zoals op de Website beschreven, aan Darps laten weten. De Klant moet zijn/haar naam, adres en andere relevante informatie zoals het ordernummer, factuurnummer en productnaam in zijn/haar bericht vermelden.

7.3
In het geval dat de Klant gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, zijn de kosten van de retourzending voor rekening van de Klant en is de Klant verantwoordelijk voor de staat van het artikel vanaf het moment van ontvangst alsook tijdens de retourzending. Het artikel dient te worden verzonden binnen 14 dagen, gerekend vanaf de datum waarop Darps over de gebruikmaking van het herroepingsrecht werd geïnformeerd.  Het artikel dient in goede staat en goed verpakt, in de originele verpakking, te worden verzonden. Goederen dienen aan Darps te worden geretourneerd volgens de aanwijzingen zoals vermeld door Darps.

7.4
In het geval dat de Klant spijt heeft van zijn aankoop, betaalt Darps het bedrag dat de Klant heeft betaald voor het artikel, inclusief de verzendkosten, terug. Een uitzondering geldt voor eventuele aanvullende verzendkosten als gevolg van de keuze voor een andere verzendmethode dan de standaard verzendmethode die Darps aanbiedt. In het geval dat een deel van de bestelling wordt geannuleerd, worden de verzendkosten niet terugbetaald. Darps heeft het recht om van het terug te betalen bedrag een bedrag af te trekken overeenkomstig de waardevermindering van het artikel, als en tot de mate waarin wordt geconstateerd dat die waardevermindering is veroorzaakt doordat de Klant het artikel heeft gebruikt, meer dan nodig is om zijn eigenschappen of functioneren vast te stellen.

7.5
Darps betaalt het terug te betalen bedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk 14 dagen na de datum waarop Darps het bericht betreffende gebruikmaking van het herroepingsrecht heeft ontvangen. Darps mag echter wachten met terugbetalen totdat Darps het artikel ontvangen heeft of de Klant heeft bewezen dat het artikel verzonden is, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs. De terugbetaling zal geschieden middels de betalingsoptie die door de Klant was geselecteerd, tenzij anders overeengekomen of tenzij er belemmeringen zijn voor die manier van terugbetaling.

08 Garantie en klachten

8.1 Op een aantal van de producten van Darps kan garantie van toepassing zijn. Informatie met betrekking tot een eventuele garantieperiode of bepaalde garantievoorwaarden voor het betreffende product zijn te vinden op de Website of in deze Voorwaarden. Garanties gelden uitsluitend voor originele fabricagefouten en dus niet voor fouten die zijn ontstaan tijdens of na het veranderen van de functie of het uiterlijk van een artikel, zoals het ombouwen, uitbreiden ervan of enige andere verandering aan het artikel. De orderbevestiging geldt als garantiebewijs. 8.2 De garantie dekt goederen die defect zijn, zoals beschreven in de Wet handhaving consumentenbescherming. Indien de Klant aanspraak wil maken op de productgarantie, dient hij/zij Darps te informeren zodra hij/zij het defect ontdekt, via de contactgegevens vermeld op de Website. 8.3 Darps zal de verzendkosten voor het retourneren van geaccepteerde klachten voor haar rekening nemen. 8.4 In het geval dat een artikel wordt geretourneerd en de klacht wordt geaccepteerd, zal Darps de Klant vergoeden overeenkomstig de geldende Wet handhaving consumentenbescherming. Darps streeft ernaar dit te doen binnen 14 dagen nadat Darps de klacht in behandeling heeft genomen, maar het kan langer duren, afhankelijk van de aard van het product. Darps behoudt zich het recht voor een klacht af te wijzen indien blijkt dat het product niet defect is overeenkomstig de geldende Wet handhaving consumentenbescherming.

09 Koppelingen

Darps kan linken naar andere websites, waarop Darps geen controle uitoefent, en andere websites waarop Darps geen controle uitoefent, kunnen linken naar de Website van Darps. Ook al probeert Darps ervoor te zorgen dat ze enkel linkt naar websites die de voorschriften omtrent het gebruik van persoonsgegevens en de veiligheidsvoorschriften zoals opgenomen in het privacybeleid van Darps delen, is Darps niet verantwoordelijk voor de bescherming of de privacy van persoonsgegevens die de Klant via andere websites aanlevert.  De Klant dient altijd voorzichtig te zijn en de voorschriften omtrent het gebruik van persoonsgegevens op de desbetreffende website te lezen.

10 Overmacht

Darps is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door omstandigheden waar Darps geen invloed op heeft, zoals algemene arbeidsconflicten, extreme weersomstandigheden, brand, blikseminslag, gewijzigde overheidsmaatregelen, technische problemen, fouten in elektrische, telecom- of dataverbindingen of andere communicatieve verbindingen evenals storingen of vertragingen van diensten van toeleveranciers als gevolg van omstandigheden zoals hierboven vermeld.   Deze omstandigheden resulteren in vrijstelling van aansprakelijkheid en maatregelen. In het geval dat een dergelijke situatie zich voordoet, zal Darps de Klant hierover informeren, zowel aan het begin als aan het eind van de desbetreffende situatie. In het geval dat de omstandigheden langer dan twee maanden aanhouden, heeft zowel de Klant als Darps het recht om de aankoop met onmiddellijke ingang te annuleren.

11 Wijzigingen in de voorwaarden

Darps behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Alle wijzigingen in de Voorwaarden zullen op de Website worden gepubliceerd. Gewijzigde voorwaarden zijn geldig vanaf het moment waarop de Klant de Voorwaarden accepteert (in verband met een nieuwe aankoop of tijdens het bezoeken van de Website), dan wel 30 dagen nadat Darps de Klant over de wijzigingen heeft geïnformeerd. Darps raadt de Klant echter aan om de Website regelmatig te bezoeken en zo op de hoogte te blijven van mogelijke veranderingen in de Voorwaarden.

12 Ongeldigheid

In het geval dat een bevoegde rechter, overheid of rechtbank oordeelt dat enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet uitvoerbaar is, dan is het restant van de betrokken bepaling alsook alle overige bepalingen geldig en uitvoerbaar voor zover toegestaan binnen de van toepassing zijnde wetgeving. De ongeldig of niet uitvoerbaar verklaarde bepalingen zullen worden vervangen onder relevante juridische begeleiding en advies.

13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1
Geschillen moeten allereerst worden opgelost in consensus, na overleg met de klantenservice van Darps.

13.2
Als het geschil niet kan worden opgelost met de klantenservice van Darps, kan de Klant rechtstreeks een klacht indienen op het platform voor bemiddeling bij geschillen van de Europese Commissie, via de volgende link:http://ec.europa.eu/consumers/odr. Wanneer de Klant een klacht indient bij dit platform, zal de zaak automatisch naar het juiste nationale geschillencommissie worden doorgestuurd. Dit orgaan neemt vervolgens contact met ons op en zal proberen het geschil op te lossen zonder tussenkomst van een rechter.  In het geval van een geschil, geeft Darps gevolg aan het besluit van ARN of een gelijkwaardige geschillencommissie.

13.3
Geschillen ten aanzien van de interpretatie of toepassing van deze Algemene Voorwaarden zijn onderhevig aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en zullen uitsluitend door de Nederlandse rechtbanken worden beslecht.

Deze Voorwaarden zijn bepaald door Darps op 13 juni 2019